Internationale Flüge

Amsterdam

Ankara

Bagdad

Bahrain

Baku

Stockholm

Peking (Beijing)

Beirut

Köln

Taschkent

Dammam

Doha

Dubai

Frankfurt

Wien

Göteborg

Hamburg

Istanbul

Karachi

Kuala Lumpur

Kuwait-Stadt

London

Damaskus

Mailand

Moskau

Mumbai

Jeddah

Paris

Rom

Najaf

Inlandsflüge

Abadan

Ahwaz

Ardabil

Bandar Abbas

Bandar Lengeh

Birjand

Bushehr

Chabahar

Gorgan

Isfahan

Kermanshah

Kish

Khoram Abad

Kerman

Lar

Mashhad

Qeshm

Rasht

Sari

Shiraz

Zahedan

Tabriz

Urumiye

Yazd